Ny Evanjelisitra Mouniz Aziz sy Jane Collins Daoud, mpanorina ny Fiangonana Jesosy Mamonjy.

Evangelists Mounir Aziz and Jane Collins Daoud, Founder of the Jesosy Mamonjy Church.

    JESOSY MAMONJY

  PENTEKOTISTA M.A DAOUD

                "Fa aoka ho mpanatanteraka ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka  ny tenanareo." Jakoba 1:22

 

" JEHOVAH O, AMPIVERENO AMINAO IZAHAY , MBA HIVERENANAY; HAVAOZY HO TOY NY FAHINY NY ANDRONAY "  Fitomaniana 5:21

        

Jesosy Mamonjy Pentekotista M.A DAOUD

BP 1630 / Antananarivo 101- Madagascar

Email: jmdaoud@yahoo.fr

Noho ny famindrampon' Andriamanitra lehibe sy ny fitiavany dia misy " formation " na fiofanana anasana antsika rehetra eny amin' ny FIANGONANA JESOSY MAMONJY M.A. DAOUD (Ambohipo), isaky ny Asabotsy maraina izay ahazoantsika mamantatra ireo zavatra nitranga sy nataon' Andriamanitra fahiny tamin' ny fiandohan' ny  Fiangonana Jesosy Mamonjy.

ORA: 8 ora sy sasany maraina

 

 

"(1) Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an' ny Avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha.

(2) Hilaza an'i Jehovah aho hoe: Fialofako sy batery fiarovana ahy Izy, Andriamanitro izay hitokiako.

(3) Hanafaka anao tokoa amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza Izy.

(4) Ny volon'elany no hanaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no hitokianao; ho ampinga kely sy ampinga lehibe ho anao ny fahamarinany.

(5)Tsy hatahotra ny fampitahorana nony alina ianao, na ny zana-tsipika manidina nony andro.

(6) Na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana.

(7) Hisy arivo ho lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao; nefa tsy hanakaiky anao izany."

Salamo 91:1-7

 

 

Lahatsoratra nosoratan' ny Rev Jane Collins Daoud :

NY FIFOHAZAMPANAHY

 

Ny Fiangonana JESOSY MAMONJY M.A DAOUD dia manaraka ny foto-pampianarana marina sy ny Fahamasinana hita ao amin'ny Baiboly izay notoriana sy nampianarin'ny Raiamandreny mpanorina Mounir Aziz Daoud mivady teto Madagasikara nanomboka ny taona 1961.

 

NB : Raha te-ahafantatra ny tantaran' ny fiandohan' ny Fiangonana JESOSY MAMONJY ianao dia tsindrio ny sary eto ambany izay mitondra ny lohateny hoe: " The beginning of the Jesosy M.A. Daoud Church of Madagascar 1961"

 Raha liana ianao mba handre ny Tenin' Andriamanitra bebe kokoa izay hitondra famonjena ho an' ny fanahinao, fanasitranana ho an' ny nofonao, famahana ny olana rehetra eo amin' ny fiainanao dia manasa anao izahay mba hanatona ny adiresy manaraka:

 Fiangonana Jesosy Mamonjy Pentekotista M. A. Daoud Ambohipo

P.O BOX 1630  / Antananarivo 101 - Madagascar

Ny ora fotoam-pivavahana dia ny:

* Alahady maraina amin'ny 8 ora sy sasany ny Sekoly Alahady; 9 ora sy sasany ny fivoriana

* Alahady hariva amin'ny 3 ora

* Talata 5 latsaka fefany hariva 

* Alakamisy 5 latsaka fefany hariva

 

Ny tantaran' i Davida

(Toritenin-dRahalahy Joro)

Salamo 51:10 " Amorony fo madio aho, Andriamanitra o; ary havaozy ho fanahy marina ny ato anatiko."

Davida no nanao io vavaka io.

Nandritra ny fahazazany, Davida dia nankato hatrany ny Ray aman-dReniny. Ary nandritra ny androm-piainany rehetra dia nahatoky an' Andriamanitra koa izy. Vakio ny Salamo 23... Ahazoantsika lesona izany fa isika koa dia mila mametraka ny fiainantsika eo amin' Andriamanitra. Izy no manome fahendrena, ary afaka mampandresy antsika amin'ny zava-tsarotra rehetra eo amin' ny fiainana.

* Rehefa nifidy olona hanjaka hisolo an' i Saoly Andriamanitra, dia ilay lehilahy araka ny fony sy nanankina ny fiainany Taminy no nasainy nosoran' i Samoela mpaminany ho mpanjakan' ny Isiraely na dia mbola zaza ihany aza.

* Tamin' ny fotoana izay niadian' i Davida tamin' i Goliata dia tena nomba azy Andriamanitra ary nampandresy azy manoloana izany fahavalony izany.

* Tato aoriana dia tanteraka ny sitrapon' Andriamanitra ny amin' i Davida ka lasa mpanjaka teo amin' ny Isiraely izy.

* Indray andro anefa dia latsaka tao anaty fahotana Davida tamin' ny nakany vady an' i Batseba izay efa vadin' i Oria. Ary tsy sitrak' Andriamanitra izany. Kanefa hendry Andriamanitra ary dia naniraka an' i Natana mpaminany Izy mba hananatra an' i Davida. Nahatsapa ny fahadisoany i Davida ary nibebaka sy nifona teo anatrehan' Andriamanitra Ilay nitokiany izy. Tamin' izany no nanoratany io Salamo 51 io. Fantatr' i Davida fa naloton' ny fahotana ny fony, ary ny hany azony natao dia ny nivavaka sy nitaraina tamin' Andriamanitra: nangataka fo madio Taminy izy. Rehefa nivavaka Davida dia nihaino azy Andriamanitra ka namindrafo taminy ary nitantana azy hatrany mandram-pialany tety an-tany.

        Andriamanitra koa dia afaka manavao ary manamboatra ny fiainantsika indray tahaka ny nataony tamin' i Davida. Aoka hanana finoana isika ka hiverina amin' ny tena fanompoana an' Andriamanitra marina!

 

" Zaro amin' izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na dia efa antitra aza izy, dia tsy hiala amin' izany " Ohabolana 22:6

 

" Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra" Matio 28:19 a

         

 

   

Tsindrio tsirairay ny rohy etsy ambany raha te-hijery ireo sarin' ny famangiam-piangonana tamin' ny toerana samihafa:

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambositra

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Antsahabe

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ankadifotsy

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Antsirabe

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambatotsipihina

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambohimalaza

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambohimamory

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambatofotsy

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Nosy-Be

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Sandravola

  - Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Vontovorona

 

 

 

 

" E! andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra ny olona izay matoky azy." Salamo 34:8

 

 

IREO FOMBAM-PAHASOAVANA HITEHIRIZANA NY FIAINAM-PANAHY

Tokony:

1 - Hivavaka mandrakariva:"Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy noho izany, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka,"  Lioka 18:1

 2 -  Hamaky Baiboly isanandro: "Tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona, fa ny tenin' Andriamanitra rehetra.." Lioka 4:1b

3  -  Hijoro vavolombelona amin'ny hafa

       4 - Ho tonga any an-tranon' Andriamanitra hatrany: " Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany," Hebreo 10:25a

    5 -  Hanome izay anananao na ho an'Andriamanitra na ho an'olona